I&T Nordiske Aktier Large Cap

Bliv medinvestor i nordiske virksomheder med vækstpotentiale

I&T Nordiske Aktier Large Cap er en investeringsforeningsafdeling, som kan købes i de fleste netbanker. Fonden blev startet den 2. september 2020, og de første to år har afkastet været på 22,8% efter omkostninger (02-09-2020 – 15-08-2022).

Investering & Tryghed har fødderne solidt plantet i Norden. Igennem mange år har vi specialiseret os i at investere i nordiske virksomheder, som har et langsigtet vækstpotentiale. Nordiske børsnoterede selskaber er generelt karakteriseret ved at være veldrevne, internationalt orienterede og ofte globalt markedsledende på sit felt. Selskaberne udspringer fra en region med velordnede forhold – der er stabile politiske miljøer, og arbejdsstyrken er veluddannet. Samtidig er det ikke uden grund, at selskaber fra denne del af verden ofte scorer højt i internationale bæredygtighedsvurderinger.

I&T Nordiske Aktier Large Cap investerer hovedsageligt i store likvide børsnoterede virksomheder suppleret med udvalgte elementer fra den specialiserede strategi i I&T Aktier. Afdelingen kan også deltage aktivt i børsnoteringer, større placeringer og emissioner, som vi får adgang til gennem Investering & Trygheds store netværk i markedet. Disse muligheder for at lave en god aktiehandel har de færreste private investorer mulighed for at få adgang til.

Moderne porteføljeteori handler om at maksimere det forventede afkast inden for et givet risikoniveau. I&T Nordiske Aktier Large Cap vil minimere den selskabsspecifikke risiko på enkeltaktier ved at investere i minimum 20 forskellige aktier til afdelingen – med forskellige karakteristika og fordelt på forskellige brancher, og som alle forventes at klare sig godt i forskellige markedsmiljøer. På den måde vil afdelingen optimere det forventede risikojusterede afkast.

Bedre afkast end markedet

Historisk har nordiske aktier generelt givet afkast på niveau med globale aktier. Og går vi helt tilbage til 31. december 1998, har MSCI Nordic givet 7,5% i årligt afkast mod 6,3% for MSCI World[1]. I Investering & Tryghed har vi gennem de seneste 5 år skabt et afkast, der er markant højere end det nordiske marked og højere end globale aktier.

[1] Afkast opgjort pr. xx. august 2022

DET KIGGER VI EFTER HOS VIRKSOMHEDERNE

Med I&T Nordiske Aktier Large Cap bliver du medejer af en række likvide børsnoterede nordiske virksomheder. Vi investerer kun i selskaber, vi forstår, og som har stærke forretningsmodeller. Det er vores vurdering, at en stærk markedsposition, et langsigtet vækstpotentiale og en høj indtjeningsstabilitet i omskiftelige markedsmiljøer er mere vigtigt end nogensinde.

I porteføljen indgår ofte virksomheder, som uden for aktiemarkedets søgelys, og som derfor vurderes at være underanalyseret og med et større vækstpotentiale. Vi foretrækker virksomheder, hvor ledelse og bestyrelse har ”hånden på kogepladen”, og det er en forudsætning, at vi har fuld adgang til ledelsen.

Investeringer foretages altid med et langsigtet perspektiv, og hvis vi har vurderet, at en aktie har potentiale, vil vi anse kursfald som en opkøbsmulighed. Vores størrelse gør desuden, at vi kan gøre en forskel – også på mindre investeringer.

EN REELT AKTIV FORVALTET FOND

Aktieteamet i Investering & Tryghed sikrer i sammensætningen af porteføljen, at du får en bred eksponering på tværs af sektorer. Der anvendes en bottom-up-strategi, hvor Investering & Trygheds kendskab til selskaberne, markedsforhold, ledelse og kultur er stort. Jævnlig kontakt til virksomhedsledelserne og en grundig industrianalyse er som nævnt vigtige faktorer i aktieanalysen.

Målsætningen i I&T Nordiske Aktier Large Cap er primært at skabe et langsigtet afkast, som er bedre end afkastet på det generelle nordiske marked efter omkostninger. Sekundært er målsætningen at skabe et afkast, der er bedre end det globale aktiemarked. Der investeres uden et egentligt benchmark, og fokus er først og fremmest på at skabe et konkurrencedygtigt risikojusteret afkast.

Afkastet i afdelingen skabes blandt andet ved den løbende allokering mellem de forskellige aktier/sektorer/brancher. Det er netop den aktive stillingtagen til valg af aktier, der skal skabe et merafkast i forhold til markedet. Graden af aktiv stillingtagen måles som ”active share”, som er et udtryk for, i hvor høj grad porteføljen er sammensat forskelligt fra markedet/benchmark. I&T Nordiske Aktier Large Cap har en høj active share på godt 75%.

DEL OMKOSTNINGERNE MED ANDRE

På omkostningssiden er der en række stordriftsfordele ved at investere gennem en investeringsforening fremfor at investere direkte i individuelle aktier. Fx er handels- og håndteringsomkostninger i form af kurtager, valutaveksling og depotgebyrer markant lavere for investeringsforeningen, end tilfældet typisk vil være for den enkelte kunde. Hertil kommer, at investeringsforeningen er momsfritaget.

Omkostningerne er pr. 1. januar 2022 følgende:

De samlede årlige løbende omkostninger er 1,06%. Det gør afdelingen særdeles konkurrencedygtig både i forhold til andre aktivt forvaltede investeringsforeningsafdelinger og eventuel individuel forvaltning.

Skattemiljø

Hvem er I&T Nordiske Aktier Large Cap relevant for?

I&T Nordiske Aktier Large Cap er en UCITS-godkendt udloddende investeringsforeningsafdeling, som er relevant for alle opsparingsformer, undtagen VSO-midler. Det vil sige, at du med fordel kan købe afdelingen, hvis du investerer

  • Frie midler (særligt velegnet, da afdelingen er realisationsbeskattet)
  • Børneopsparing
  • Pensionsmidler (uden om 20%-reglen)

Dokumenter