I&T Update

Et godt halvår for aktieinvestorerne

I den sidste I&T Update inden sommerferien gør vi status over udviklingen på de finansielle markeder, hvor specielt aktieinvestorerne har grund til at være tilfredse med pæne to-cifrede afkast indtil nu i første halvår. Det ligger væsentligt over, hvad der var forudset ved årets indgang. På rentesiden er statsrenterne – bort set fra de korte renter – steget pænt i både USA og Europa. Vaccineudrulning og genåbning er de bagvedliggende tungtvejende faktorer, fordi det har sat gang i økonomierne.

Noget af det, markederne har haft størst fokus på i første halvår, er inflationen og inflationsforventningerne. Begge er steget markant mere, end hvad der var indpriset fra årets start, og det er faktisk utroligt, at renterne ikke er steget mere. Det skyldes, at centralbankerne har kunnet overbevise markederne om, at de historisk store stigninger i inflationen er midlertidige som følge af blandt andet genåbning og afledte flaskehalse.

I andet halvår bliver det interessant at følge, om der stadig vil være konsensus i markedet om at tro på, at en stor del af stigningen i inflationen er midlertidig.  Et er sikkert: Det er en kæmpe fordel med negative realrenter, hvor inflationen er højere end de nominelle renter. Det betyder nemlig, at det ikke går ud over den stigende vækst at skulle afdrage på den gæld, der er opstået i kølvandet på Corona.

Blandede obligationsafkast

Genåbningen har været god for afkastene på erhvervsobligationsmarkederne. Kreditspændene er kørt ind som følge af bedre end ventet indtjening og forbedret evne til at kunne servicere gælden hos mange selskaber. Knap så godt er det gået på obligationsmarkeder med mindre risiko, herunder de danske stats- og realkreditobligationer. Eksempelvis ser vi flere af de gearede aktører stå med afkast på omkring minus 10% år-til-dato. I forhold til andre ikke-gearede konkurrenter befinder I&T sig i den pæne ende men dog med negative afkast. Det skyldes blandt andet, at vi tog risiko af i februar og igen en lille smule i april.

Generelt er vores renterisiko moderat, så det, at vi har ramt rentestigningerne med moderat risiko, gør, at vi har mulighed for at agere, hvis vi finder det opportunt. Generelt er det opløftende, at potentialet for afkastet i de mere sikre obligationstyper ser bedre ud end længe. Specielt også når man tager in mente, at mange banker pr. 1 juli sænker indlånsrenterne til minus 1% eller lavere for nogle kundetyper.

Økonomier i god form er godt for aktier

Tabellen viser, at de nordiske aktiemarkeder igen har taget teten med Europa tæt på. Vi anbefaler, at man ser på den længere bane, og her er det som nordisk aktieforvalter godt at se, at disse markeder på tre- og fem-års-sigt klarer sig fint, helt i tråd med vores langsigtede forventninger. Vi lever i en global økonomi og de nordiske virksomheder, store som små, agerer som globale virksomheder.

Kilde: Bloomberg

Aktiemarkederne påvirkes af den makroøkonomiske udvikling, virksomhedernes indtjening, renteniveauet og markedsdeltagernes risikovillighed. For den langsigtede investor finder vi, at aktiemarkederne er godt underbyggede og vil klare sig pænt i den kommende tid.

Økonomierne er kraftigt på vej tilbage underbygget af finans- og pengepolitiske lempelser i kølvandet på COVID-19. Hvor meget der er reel økonomisk vækst, og hvor meget der er genopbygning af lagre og forbrug vides ikke endnu.

Virksomhederne på vores nordiske breddegrader kom med gode resultater efter første kvartal – mere på bundlinjen end toplinjen – men det var nok til, at analytikerne skulle opjustere estimaterne. En vigtig support for aktierne. Trods de seneste måneders rentestigninger er der fortsat en fornuftig risikopræmie for aktionærerne, og den vil underbygges yderligere i takt med resultatudviklingen, hvis renteniveauet holder sig nogenlunde i ro, hvad vi forventer.

Investorernes og spekulanternes risikovillighed har gennem året været meget høj, og det har givet anledning til bekymring. Men den seneste tids ”renteuro” har neutraliseret euforien, og markedet er lige nu drevet mere af ”fear” end af ”greed” ifølge CNN Money’s ”Fear and Greed Index”. Det opfatter vi ikke nødvendigvis som noget negativt, da markedet er mere afbalanceret i ”fear”-perioder. Historisk har der da også været større sandsynlighed for at opnår fornuftige afkast her, end når markedet er meget spekulativt og grådigt.

Samlet set vurderer vi aktiemarkederne som værende godt underbyggede. De høje prisfastsættelser og de kraftige kursstigninger gør, at man bør se sig godt for og mere end nogensinde se langsigtet på sin aktiebeholdning. Kortsigtet kan der komme betydelige kursudsving af forskellige grunde, som vi næsten oplever hvert år. Det bør man som investor være beredt på.

 

God sommer!

 

Disclaimer

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I I&T har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i I&T, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer her og vores politik for behandling af personoplysninger her.