Nordiske Large Cap Aktier med langsigtet vækstpotentiale

Nordiske virksomheder er generelt karakteriserede ved at være veldrevne, internationalt orienterede og ofte globalt markedsledende inden for deres felt. Samtidig er Norden en region med velordnede forhold, og det er ikke uden grund, at nordiske selskaber ofte scorer højt i internationale bæredygtighedsvurderinger. Alt det udnytter vi i vores fond med nordiske large cap-aktier.

I&T Nordiske Aktier Large Cap har netop fejret 1-års-fødselsdag med et imponerende afkast på 49,2% det første år.* Afdelingen investerer hovedsageligt i likvide børsnoterede virksomheder suppleret med udvalgte elementer fra den specialiserede strategi i vores historisk outperformende aktiefond, I&T Aktier KL.

I&T Nordiske Aktier Large Cap kan også deltage aktivt i børsnoteringer, større placeringer og emissioner, som vi får adgang til gennem Investering & Trygheds store netværk i markedet. Disse muligheder for at lave en god aktiehandel har de færreste private investorer adgang til.

Moderne porteføljeteori handler om at maksimere det forventede afkast inden for et givet risikoniveau. I&T Nordiske Aktier Large Cap vil minimere den selskabsspecifikke risiko på enkeltaktier ved at investere i minimum 20 forskellige aktier til afdelingen – aktier med forskellige karakteristika og fordelt på forskellige brancher og som alle forventes at klare sig godt i forskellige markedsmiljøer. På den måde vil afdelingen optimere det forventede risikojusterede afkast.

Kilde: Elton & Gruber “Modern Portfolio Theory and Investment Analysis”

 

En reelt aktivt forvaltet fond

Aktieteamet i Investering & Tryghed sikrer i sammensætningen af porteføljen, at du får en bred eksponering på tværs af sektorer. Der anvendes en bottom-up-strategi, hvor I&T’s kendskab til selskaberne, markedsforhold, ledelse og kultur er stort. Jævnlig kontakt til virksomhedsledelserne og en grundig industrianalyse er vigtige faktorer i aktieanalysen.

Målsætningen i I&T Nordiske Aktier Large Cap er primært at skabe et langsigtet afkast, som er bedre end afkastet på det generelle nordiske marked efter omkostninger. Sekundært er målsætningen at skabe et afkast, der er bedre end det globale aktiemarked. Der investeres uden et egentligt benchmark, og fokus er først og fremmest på at skabe et konkurrencedygtigt risikojusteret afkast.

Afkastet i afdelingen skabes blandt andet ved den løbende allokering mellem de forskellige aktier/sektorer/brancher. Det er netop den aktive stillingtagen til valg af aktier, der skal skabe et merafkast i forhold til markedet. Graden af aktiv stillingtagen måles som “active share”, som er et udtryk for, i hvor høj grad porteføljen er sammensat forskelligt fra markedet/benchmark. I&T Nordiske Aktier Large Cap forventer en høj active share på godt 70%.

Bedre afkast end markedet

Tabellen viser, at nordiske aktier historisk generelt har givet afkast på niveau med globale aktier. Den viser også, at fødselaren – I&T Nordiske Aktier Large Cap – i sit første år har givet afkast, der ligger markant højere end både de nordiske og globale aktier.


Kilde: I&T + Bloomberg

Også på længere sigt har vi i Investering & Tryghed været i stand til at skabe højere afkast end både nordiske og globale aktier. Vores aktiefond med en mere specialiseret aktiestrategi, I&T Aktier KL, har således givet 18,3% p.a. i perioden 2. september 2011-2. september 2021, mens MSCI Nordic har givet 12,8% p.a. og MSCI AC World gav 13,7% p.a. i samme periode.

Del omkostningerne med andre

På omkostningssiden er der en række stordriftsfordele ved at investere gennem en investeringsforening fremfor at investere direkte i individuelle aktier. Fx er handels- og håndteringsomkostninger i form af kurtager, valutaveksling og depotgebyrer markant lavere for investeringsforeningen, end tilfældet typisk vil være for den enkelte kunde. Hertil kommer, at investeringsforeningen er momsfritaget. Omkostningsstrukturen i I&T Nordiske Aktier Large Cap er delvist baseret på performance fee. Det betyder, at omkostningerne vil være højere i år med høje afkast og lavere i år med lave afkast. På den måde er vi i samme båd som vores investorer.

 

*Kilde: I&T. Afkast for perioden 2.9.2020-2.9.2021. Husk, at historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

 

Skal vi ringe dig op?

 

Vil du høre mere om vores investeringstilgang eller bare have et godt råd om forvaltningen af din formue.

Udfyld formularen, så ringer vi til dig inden for maks. 48 timer.

Tak for din henvendelse. Du vil blive kontaktet hurtigst muligt.
Disclaimer

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I I&T har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i I&T, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer her og vores politik for behandling af personoplysninger her.