I&T Update

Sådan kan I&T Kreditobligationer bidrage til stabilitet i en portefølje


I juni fusionerede vi de to erhvervsobligationsafdelinger i Kapitalforeningen Investering & Tryghed og ændrede samtidig navnet til I&T Kreditobligationer. Det betød, at vi kunne sænke den faste del af omkostningerne i den nye afdeling. Vi giver her en nærmere introduktion til vores tilgang og holdning til investering i kreditobligationer – både for dig der allerede har kreditobligationer i din portefølje og for dig, der måske overvejer det.

Forsigtig tilgang

Den overordnede investeringsfilosofi er forsigtig, hvor afkast-/risikoforhold vurderes efter 5 parametre: Rente-, kredit-, likviditets-, valutarisiko og udstedelsernes placering i kapitalstrukturen.

Målet er at investere i forskellige strategier/obligationstyper, hvor nogle af risikofaktorerne til en vis grad vil modvirke hinanden og derigennem forbedre porteføljens afkast-/risikoforhold. Historisk har det da også vist sig, at porteføljen klarer sig bedre end eksempelvis High Yield-markedet, når der er uro på de finansielle markeder. Det sås bl.a. i 4. kvartal 2018 og sidste forår under pandemiudbruddet, hvor tabet på High Yield-markedet var dobbelt så stort som på I&T Kreditobligationer.

Foruden at klare sig relativt godt, når der er aversion mod risikoaktiver, har porteføljen også vist sig kun i mindre grad at følge samme udvikling som mere sikre aktiver, fx danske realkreditobligationer. Dette gælder i de fleste økonomiske scenarier, dog ikke når der er tale om choks til de finansielle markeder som finanskrisen i 2008 og pandemien sidste forår.

Bidrager med spredning og en pæn rente

Trods sin konservative porteføljesammensætning har I&T Kreditobligationer en effektiv rente på lige omkring 2,5%. Forklaringen på den høje rente er, at vi generelt søger væk fra de mest ”hypede” obligationer og samtidig allokerer pæn andel til obligationer, som er mere nicheprægede. Et godt eksempel er efterstillede obligationer fra regionale danske pengeinstitutter. Her går vi efter de bedst kapitaliserede institutter, og de obligationer, vi har investeret i, har typisk en effektiv rente på 3-4% og bidrager derfor pænt til det høje løbende afkast.

I vores anbefaling til en standard balanceret portefølje med middel risiko udgør I&T Kreditobligationer 10-15%. Formålet er at få en eksponering, der opfører sig lidt anderledes end vores andre aktiver gennem store dele af den finansielle cyklus og samtidig få et lidt højere afkast end de mest sikre aktiver.

Stordriftsfordele giver lavere faste omkostninger

Fusionen af de to afdelinger skyldes først og fremmest, at investeringsstrategien i de seneste godt 8 år har været mere eller mindre ens. De stordriftsfordele, der er ved at slå afdelingerne sammen, skal naturligvis komme investorerne til gode – og derfor er det faste fee sænket fra 1% til 0,5% pr. 1. oktober. Det samlede overblik over omkostningerne i afdelingen fremgår af tabellen:


Afkastet er efter omkostninger, og er beregnet for afdelingen I&T Erhvervsobligationer II, som er fortsættende afdeling under det nye navn.

Disclaimer

Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I I&T har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i I&T, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer her og vores politik for behandling af personoplysninger her.