Virksomhederne viser stærke takter fra årets start

Resultaterne fra virksomhederne for første kvartal var ventet i spænding efter et hårdt 2022 på finansmarkederne. De fleste virksomheder er nu kommet med regnskaber for 1. kvartal, og generelt er der positive signaler, og ofte er de bedre end analytikernes forsigtige forventninger. En vigtig boks kan der derfor klikkes OK til i ambitionen om et fornuftigt aktieår i 2023.

For det nordiske marked har vi nu fået så mange regnskaber, at man kan konkludere, at regnskabssæsonen er bedre end ventet, om end det har været på nedjusterede estimater – så bedre end frygtet. Det ses af tabel 1, hvor resultaterne for 308 nordiske selskaber er opgjort i forhold til konsensusestimaterne.

TABEL 1

Specielt den store positive overraskelse på driftsresultaterne er værd at bemærke. Det vidner om, at virksomhederne har været gode til at få eksekveret på ordrebøgerne, har evnet at sætte priserne op, og/eller faktisk er i bedre gænge end ventet eller i industrier, som oplever medvind. Ofte ser vi en kombination af det hele.

Det kvartalsvise tjek af vores egne aktiefonde viser det samme billede, i tabel 2 eksemplificeret ved den nordiske aktiefond, I&T Aktier.

TABEL 2

Tendenserne gennem en længere periode fortsætter ved første kvartals gennemgang. Hovedparten af virksomhederne er over eller på niveau med vores forventninger, mens et fåtal er under forventningerne. Ved denne gennemgang er det bedre end det ser ud, da flere virksomheder, som leverede på vores forventninger, faktisk slog konsensus-estimaterne med pæne procenter, hvilket aktiemarkederne også kvitterede for.

Antallet af virksomheder, der leverer under vores forventning, er nogenlunde på gennemsnittet og afspejler dels en vis cyklisk modvind og dels, at vores forventninger ofte er højere end konsensus. Vi ser intet drama i dette, da det oftest er afspejlet i aktiekursen. Siden vi startede opgørelsen, har der været udskiftninger mellem de enkelte vurderinger – det vil sige virksomhederne kan ”skiftes til” at levere på, over eller under plan, og det forventer vi også vil være tilfældet fremover.

God start på Norden i 2023

Efter et barskt 2022 er de nordiske aktiemarkeder kommet godt fra start i 2023. Det ses dels i vores to nordiske aktiefonde, I&T Aktier og I&T Nordiske Aktier Large Cap, der er foran referenceindekset MSCI Nordic, der igen er foran det globale indeks, MSCI World i danske kroner. Bemærk, at afkast for de to fonde er vist efter omkostninger, mens der ikke er medregnet omkostninger i indeks-afkastene.

TABEL 3

Der er altid mange usikkerheder, som fremhæves af medierne og kapitalmarkedernes observatører – og det er der også i øjeblikket med inflation, geopolitiske spændinger og en mulig økonomisk nedgang. Det skal tages med i vurderingen af placeringen af finansielle aktiver. Regnskaberne for første kvartal giver dog grobund for en realistisk optimisme for den langsigtede investor til fortsat at kunne opnå konkurrencedygtige afkast på aktiemarkederne fremover.

 

DISCLAIMER
Bemærk: Investering er forbundet med risiko, og vi anbefaler, at du taler med en rådgiver, inden du investerer. Historiske og forventede afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Ovenstående er ikke en anbefaling om køb eller salg af evt. nævnte værdipapirer. Vores investeringsanvarlige bekræfter, at holdningerne i nyhedsbrevet afspejler deres personlige synspunkter. I Investering & Tryghed har vi ingen interesse i at omsætte værdipapirerne, og vi har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved investering i de nævnte selskaber. Der kan være medarbejdere i Investering & Tryghed, der har dispositioner i de værdipapirer, der evt. nævnes i dette nyhedsbrev. Læs i øvrigt vores generelle disclaimer og vores information om behandling af personoplysninger.


© Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S – CVR-nr. 19752305