Investerings-
muligheder

Der er forskellige investeringsmuligheder i Investering & Tryghed. Vores investeringsrådgivning tager udgangspunkt i investering i nordiske obligationer og aktier. Og så kombinerer vi det bedste af to verdener: Vi supplerer vores egne kernekompetencer med investeringer i indeksfonde; de såkaldte ETF’er (Exchange Traded Funds).

Det, mener vi, er med til at sikre dig den bedste investering af dine penge.

 


Investering i aktier

Ved investering i aktier er det magtpåliggende for os, at vi har den nødvendige indsigt for reelt at kunne vurdere, om den enkelte virksomhedsaktie repræsenterer et afkastpotentiale. Vores hovedfokus ligger på de nære nordiske markeder, når vi investerer direkte i udvalgte aktier. I Norden har vi lang erfaring med selskaberne og direkte adgang til selskabernes ledelser.

Globaliseringen har medført, at mange nordiske virksomheder i dag er globale, og vi kan igennem investering i velkendte selskaber derfor opnå rig eksponering til bl.a. globale vækstområder. Fordelene ved at investere i globale vækstområder gennem velkendte nordiske selskaber er, at ledelsen og virksomhedskulturen er velkendt, og at vi derfor har større tillid til kvaliteten af den tilgængelige information. Dertil kommer, at omkostningerne er markant mindre i forhold til direkte lokale investeringer.

Investering i obligationer

For så vidt angår investering i obligationer er vores hovedfokus ligeledes på de nære nordiske markeder, men for nogle typer af investeringer er behovet for selskabsspecifik viden knapt så afgørende. Derfor investerer vi ofte lidt bredere på obligationsmarkederne, for eksempel i europæiske stats- og realkreditobligationer samt i virksomhedsobligationer fra store velkendte europæiske udstedere.

 


ETF investering

Vi supplerer løbende porteføljerne med investeringer uden for vores egne kernekompetencer med ETF’er – eller alternativt indeksfonde, hvis kundens skatteforhold tilsiger det. ETF´er dækker lande, sektorer og en bred vifte  af aktivklasser, og følger passivt et markedsindeks. Baggrunden for vores brug af ETF’er er, at de er et billigt og meget effektivt alternativ til traditionelle investeringsforeninger. Det skyldes, at ETF´er ud over meget lave løbende omkostninger udmærker sig ved høj likviditet. Man kan således hurtigt, effektivt og uden store omkostninger op- eller nedvægte hele eller dele af en aktivklasse. Vi forholder os løbende til hvilke aktivklasser, der skal være i porteføljen, og vi analyserer de enkelte ETF’er med hensyn til struktur, kreditrisici, omkostninger og ikke mindst likviditet.

 

Kapitalforening

Som en del af investeringsuniverset anvender vi en række specialiserede kapitalforenings-afdelinger som byggeklodser i vores porteføljer. Alle vores afdelinger i kapitalforeningen har nogle unikke investeringsmuligheder, som den enkelte investor kan have svært ved selv at erhverve, ligesom afdelingerne på visse investeringsområder kan give den private investor en spredning, der reducerer risikoen i en portefølje væsentligt. Hos os afgør den enkelte kunde helt selv, om denne ønsker at inkludere vores afdelinger i sin portefølje.

Når mange investorer samler deres midler i en fælles pulje, bliver det således muligt at deltage i investeringsaktiviteter, som den enkelte investor ikke har adgang til på egen hånd. I fællesskab kan investorerne nemlig sikre sig stordriftsfordele, der giver plads til specialiserede og fokuserede investeringsstrategier – også selvom den enkeltes investeringsindskud er begrænset.

To af afdelingerne i Kapitalforeningen er fokuseret på alternative investeringer.

Læs mere