Mangfoldighed

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

I&T har fastlagt en politik for mangfoldighed i bestyrelsen jf. Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 67, stk. 1, nr. 4. Bestyrelsen foretager minimum én gang om året en selvevaluering, hvor I&Ts forretningsmodel holdes op i mod bestyrelsens kompetencemæssige sammensætning med henblik på at vurdere, om der er behov for styrkelse eller supplering af kompetencer og kvalifikationer.