Aktiv formue-forvaltning

Vi bliver i I&T jævnligt spurgt, om det virkelig kan betale sig at vælge aktiv formueforvaltning, eller om det ikke er langt smartere – og billigere – at investere alene via indeksfonde. Vores påstand er, at det kommer an på, hvor aktiv din porteføljemanager rent faktisk er.

Investering gennem aktivt forvaltede fonde, som fx I&T’s kapitalforeningsafdelinger, er som tommelfingerregel dyrere end passivt forvaltede fonde, fx ETF’er eller lignende. Derfor må man som kunde med rette kunne forvente dels et højere afkast, men i særdeleshed også, at porteføljemanageren for en aktivt forvaltet fond rent faktisk også er aktiv.

Her tænker vi hverken på daglige gåture eller på antallet af handler inde i en fond – men derimod, at der er taget aktiv stilling til hver enkelt aktie eller obligation. De færreste sidder og holder nøje øje med, om deres porteføljemanager har investeret i de samme værdipapirer og efter samme fordeling, som et indeks. Derfor findes der heldigvis et enkelt tal, du kan bruge som pejlemærke, når du skal undersøge, om din porteføljemanager lever op til det anbefalede mål.

Active Share over 90

Nøgletallet hedder Active Share og er en måling på, hvor stor en del af porteføljen, der afviger enten vægtmæssigt eller om papiret indgår i sammenligningsgrundlaget. I I&T anbefaler vi, at active share som hovedregel skal være over 90, hvis den aktive formueforvaltning skal gøre en forskel. Det er blandt andet tilfældet i I&T’s fonde. Samtidig anbefaler vi, at man vælger en langsigtet tilgang og måler afkast over 5 år eller mere for virkelig at kunne dokumentere effekten af at være aktiv fremfor semi-aktiv.

Det stiller krav til porteføljemanageren, som skal have is i maven, hvis kunderne bliver kortsigtede og utålmodige og retter fokus mere på en kortere halvskidt periode/år end på det langsigtede afkast. Vores påstand er, at det i nogle tilfælde har fået nogle aktive forvaltere til gennem årene at have større fokus på ikke at afvige for meget fra et indeks-afkast og dermed reelt blive ”passive” investorer.

Kunsten at vælge fra

Når porteføljeforvalteren lægger sig for tæt op ad sit benchmark, bliver det sværere at gøre en forskel og ikke mindst kan det blive svært at vælge enkeltpapirer fra. Men en aktie eller obligation er ikke nødvendigvis en god investering, blot fordi de indgår i et benchmark.

Det illustreres i figuren (med den orange og den mørkeblå graf), som viser, hvilke virksomheder der var top 10 i det store amerikanske indeks, S&P 500, i henholdsvis 2000, 2007 og 2018. Her fremgår det, at nogle af de virksomheder, der ligger i toppen i begyndelsen af 0’erne, er helt væk fra toppen her i slutningen af 10’erne.

Hvis du investerer som indekset, betyder det, at nogle af de virksomheder, du har, vil falde i relativ værdi i forholde til andre virksomheder. Og den ”nedtur” er du med på, hvis du ikke forholder dig aktivt til den enkelte investeringscase.

Som indeksinvestor – eller som semi-aktiv investor – kommer man således til både at vælge de gode og de dårlige store virksomheder uden nødvendigvis reelt at have forholdt sig til den enkelte virksomheds potentiale.

Kø ved udgangen

En investeringsstrategi, der ligger ”for tæt” op af benchmark, kan også være en ulempe, når alle gerne vil sælge et bestemt papir på samme tid. Lidt ligesom hvis alle skal ud af den samme dør på samme tid.

ESMA, som er den europæiske værdipapir- og markedstilsynsmyndighed, har for nylig lavet en analyse, som fik dem til at advare om, at de vurderer, at 40% af de europæiske investeringsfonde med high yield-obligationer vil have problemer med at sælge papirer nok til at imødekomme behovet hos kunderne, hvis der skulle opstå det, de kalder ”extreme but plausible” chok i markedet.  Det betyder, at man som almindelig investor risikerer yderligere kurstab, når man vil sælge sine fondsbeviser.

Aktiv og selektiv

For at kunne retfærdiggøre den højere pris for aktiv formueforvaltning, bør en aktiv porteføljemanager fokusere på de områder eller brancher, som han eller hun er tæt på og har et højt kendskab til. Og implicit i det ligger også, at antallet af aktier skal være overskueligt for den enkelte porteføljeforvalter, ellers er det svært at komme i dybden med detaljerne i markedet, strategien og ledelsen i den enkelte virksomhed.

Det er derfor, vi i I&T fokuserer på nordiske aktier i vores aktive forvaltning og formuepleje. Uden for Norden anvender vi en passiv strategi og køber billige ETF’er, da risikoen for at lave fejlinvesteringer på markeder, der ligger langt væk fra vores kernekompetence er for stor. Så lever vi med, at afkastet på den passive del kun giver et markedsafkast minus omkostninger.

Det opvejes nemlig til fulde af, at kombinationen af at vælge de bedste ETF’er og være ægte aktiv på et nært marked, hvilket understøttes af en analyse af det uafhængige ratingbureau, Morningstar® fra 2018.

Hjemme bedst

Her slog Morningstar® fast, at fonde, der investerer aktivt på nære markeder, hyppigere slår de passive fonde, end fonde, der forsøger at være aktive på markeder langt væk fra, hvor de geografisk befinder sig. På danske, norske og nordiske aktier var det således henholdsvis 62%, 65% og 53% af de aktive fonde, der gjorde det bedre end kategoriernes passive fonde, mens det kun var 7% af de aktive fonde i Morningstar®- kategorien ”Globale large cap”-fonde, der klarede sig bedre end kategoriens passive fonde.

Netop et bedre kendskab til hjemmemarkedet skulle ifølge undersøgelsen være en af forklaringerne på, at aktivt forvaltede fonde i de nordiske aktiemarkeder har klaret sig bedre end aktivt forvaltede fonde i europæiske eller globale aktier.

Indsigt på den lange bane er afgørende

Morningstars analyse peger også på, at investorer generelt tænker for kortsigtet og investerer i fonde, der ikke har opbygget en såkaldt track record. Det vil sige fonde, der endnu skylder at bevise, at de kan levere et væsentligt merafkast over en lang periode, og efter omkostninger naturligvis.

I de kommende år tror vi på, at den aktive, grundige tilgang til investeringer, som vi altid har benyttet os af i I&T, bliver afgørende. På et tidspunkt hvor alt tyder på, at afkastene bliver lavere fremadrettet, og hvor volatiliteten stiger, bliver det afgørende, at man har den nødvendige indsigt på den lange bane for at gøre en forskel.

Morningstars analyse underbygges således af vores egne resultater, idet vores nordiske aktiefond, I&T Aktier, har slået markedet i syv ud af de sidste 10 år (70%). Måles på kortere horisonter er tallene 65% af 40 kvartaler og 56% af 120 måneder.