Investering
i obligationer

Investering i både aktier og obligationer er med til at sikre risikospredning i din portefølje, og på trods af vedvarende lave renter er det I&T’s holdning, at obligationer fortsat er relevant i en balanceret portefølje.

Obligationsmarkedet er stort og med ekstremt lave renter skal man være ekstra omhyggelig i udvælgelsen for at skabe et positivt afkast efter omkostninger på obligationer. Så hvilke obligationer skal man investere i? Hvornår er det en god idé at give sig i kast med fx investering i amerikanske obligationer? Eller grønne eller hybridobligationer?

Hvordan investerer man i obligationer?

Det kræver et stort kendskab – og netværk – at finde og få adgang til at investere i de ”rigtige” obligationer. Derfor anbefaler vi til mange af vores kunder, at de investerer gennem en af vores kapitalforeningsafdelinger: I&T Obligationer eller I&T Kreditobligationer. På den måde er du sikker på at få risikospredning inden for din obligationsinvestering, og du bliver mindre følsom over for fx ekstraordinære udtræk, virksomheder der går konkurs mv.

Du kan læse her mere om Kapitalforeningen Investering & Tryghed.

I&T's obligationsstrategi

I I&T har vi et europæisk/nordisk fokus, både når det gælder investering i aktier og i obligationer. På aktiesiden har vi en såkaldt ”stock picking”-tilgang, og det samme gør sig gældende på obligationssiden. Vi er såkaldte ”bond pickers” i Europa og har fokus på det gode risikojusterede afkast, og vi investerer både i stats-/realkreditobligationer og i kreditobligationer.

De lave renter udfordrer den traditionelle tilgang til obligationsinvesteringer og har medført et behov for at investere bredere end tidligere – både for at kunne styre risiko men også for at skabe større robusthed i porteføljen. Dette fordi markedsvilkårene for obligationsinvestering har ændret sig, så det nu i højere grad gælder om at undgå ”taberne” end hidtil.

Traditionelle obligationer

Vores traditionelle obligationsstrategi følger naturligvis den overordnede investeringsstrategi og er som udgangspunkt langsigtet. Det betyder, at vi i høj grad anvender køb- og behold-strategi, blandt andet som følge af relativt høje handelsomkostninger (såkaldte spreads).

Vi arbejder med forskellige strategier, som dels bidrager til at skabe afkast og dels medvirker til at mindske risikoen i forskellige rentescenarier.

Kogt ned, kan det se sådan ud:

  • Varighed: obligationer, som bidrager ved uændrede og faldende renter.
  • Stabilt positivt afkast: variable forrentet obligationer, som bidrager med et tillæg til CIBOR-renten og sikrer positive afkast, selv ved forholdsvis store renteændringer.
  • Inflationssikring: obligationer, som sikrer investor mod inflationsstigning på den lange bane.
  • Rentestigningsforsikring: obligationer, som bidrager positivt ved svagt stigende renter.
  • Udbrændthed og likviditetspræmie: obligationer, som giver robuste men lave afkast og som ikke er eftertragtet hos flere andre markedsaktører af forskellige grunde.

Et godt netværk i markedet er afgørende i forhold til at finde den type obligationer, man gerne vil investere i. Det har vi i I&T, ligesom vi har den fordel, at vi kan træffe hurtige beslutninger, når en blok obligationer kommer til salg.

Kreditobligationer

På kreditobligationer fokuserer vi i I&T ligeledes på selektiv udvælgelse af enkeltpapirer – og har stort fokus på det gode risikojusterede afkast.

Som det gør sig gældende på aktiesiden, er det et krav for os, at vi har adgang til og kender de selskaber, vi køber obligationer af, ikke blot i form af prospekter, regnskaber og nyheder, men gerne dybere kendskab. Alle de selskaber, vi investerer i, analyseres nøje på individuelt niveau – men sættes også i forhold til den samlede portefølje.

Vi har et lille fokus på rating men udnytter gerne de muligheder, som fx rating-ændringer kan give.

Vurderingskriterierne på den enkelte obligationsudstedelse er fx industri (hvilken branche, markedsposition etc.), ledelse/ejerforhold (strategi, motivation, track record), finansielle fakta (størrelse og diversifikation, forretningsmodel og indtjening, finansiel styrke, gældsforhold og arbejdskapital), struktur (hvordan er udstedelsen organiseret i forhold til andre selskaber i virksomheden?) og obligationsvilkår/klausuler (hvilke rettigheder har udsteder/investor).